Favorites

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Opdrachtnemer: Automotive Marketing Group B.V. tevens h.o.d.n. JongGebruikt.nl – Woudenbergseweg 19 C11, 3707 HW te Zeist.

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf en rechtspersoon in wiens opdracht Opdrachtnemer advertenties en/of bedrijfsinformatie en/of bedrijfsuitingen op haar website plaatst.

Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst terzake het plaatsen van advertenties en/of bedrijfsinformatie en/of bedrijfsuitingen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Overeenkomst
Overeenkomst terzake het plaatsen van advertenties Door het plaatsen dan wel aanbieden van een advertentie komt een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand. Door het aanbieden van een advertentie geeft Opdrachtgever Opdrachtnemer toestemming de in de advertentie vervatte informatie, inclusief fotomateriaal en hyperlinks, te plaatsen op de website van Opdrachtnemer.

Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst binnen 24-uur na plaatsing en/of aanbieding van de advertentie kosteloos te annuleren. De Overeenkomst wordt telkens aangegaan voor de periode van twéé jaar. Daarbij geldt datum van aanmelding door cliënt of diens dataleverancier als startdatum en geldt als theoretische einddatum twee jaar later. Gedurende het abonnementsjaar is cliënt zelf verantwoordelijk voor het correct afmelden en offline zetten van diens voertuigen. Er geldt een wettelijke opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van het contractjaar. Daarna geldt telkens een verlengingsperiode van 2 jaar. Opzegging geschiedt uitsluitend door middel van het sturen van een aangetekende brief en/of per email. Tevens dient opdrachtgever de geadverteerde auto’s van de website te verwijderen en dit kenbaar maken aan JongGebruikt.nl. Indien dit niet gebeurt volgt automatisch een nieuwe factuur!

Artikel 4 – Inhoud advertentie
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en juist en volledig is. Opdrachtgever is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal bij het aanbieden van producten en/of diensten op de website van Opdrachtnemer. De informatie die door Opdrachtgever in een advertentie wordt geplaatst, dient rechtstreeks verband te houden met het aangeboden product of dienst. De advertentie mag niet gebruikt worden als algemeen communicatiemiddel en mag niet dienen om producten en/of diensten van Opdrachtgever in het algemeen aan te prijzen.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om advertenties te blokkeren of te verwijderen, de tekst van de advertentie in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen. Opdrachtnemer is hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, gerechtigd indien de in de advertentie vervatte informatie naar het oordeel van Opdrachtnemer niet correct is. Opdrachtgever heeft in geen van de in het vorige lid genoemde gevallen recht op restitutie of enige vorm van schadevergoeding. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de advertentie wordt verwijderd zodra een product of dienst niet meer beschikbaar is.

Artikel 5 – Vrijwaring en aansprakelijkheid
De Website fungeert enkel en alleen als een platform dat kopers en verkopers bij elkaar brengt en is daarom nooit een partij bij een eventuele rechtsverhouding die tot stand komt tussen koper en verkoper naar aanleiding van het gebruik van De Website. De Website is dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor (gevolg)schade of vorderingen die voortkomen uit de rechtsverhouding en of overeenkomst tussen koper en verkoper (gebruikers van De Website) naar aanleiding van het gebruik van De Website.

Daarnaast accepteert De Website en haar medewerkers en of ingehuurde uitvoerende, geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor eventuele (gevolg)schade die verband houden met:

 • Onjuiste en of onvolledige informatie op De Website
 • Het uitvoeren van (ondersteunende)diensten door De Website ingehuurde derden partijen
 • De daadwerkelijke staat van aangeboden items middels de advertenties op De Website
 • Handelingsonbevoegdheid van de (ver)kopende partij
 • Valsheid in geschrifte door de (ver)kopende partij, waaronder (maar niet beperkt tot) valse identiteit, contactgegevens, advertentie informatie en voertuig informatie
 • Het wel of niet bewust verwijderen van gebruiker accounts, advertenties en of toegang gegevens
 • Het niet accepteren van gebruikersregistratie en of advertentieplaatsingen
 • Het doorverwijzen naar externe websites via links
 • De gevolgen van technische gebreken van De Website en of haar apps
 • De gevolgen van informatielekken wel of niet veroorzaakt door oplichting, virussen, hacks en phishing
 • Onjuiste en of onvolledige informatie op De Website en of aanverwante platformen van De Website
 • Indirecte schade zoals: gevolgschade, gederfde winst, misgelopen besparingen, stagnatie in bedrijfsvoering of schade voortkomend uit het verlies van gegevens.

Met het gebruik van De Website vrijwaart de gebruiker (koper en of verkoper), De Website van elke vorm van schade vorderingen, gevolgschade vorderingen en of juridische kosten.

Artikel 6 – Intellectuele eigendom
Intellectueel eigendom Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking en/of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectueel eigendom beschermde objecten, die door of namens Opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden c.q. voor directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeien.

Alle rechten van intellectueel eigendom op krachtens de Overeenkomst ontwikkelde ontwerpen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers. Opdrachtgever is gedurende de Overeenkomst niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren overeengekomen gebruik. Opdrachtgever is gedurende de duur van de Overeenkomst niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 7 – betaling
Betaling voor het plaatsen van een advertentie is Opdrachtgever een éénmalige vergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer, overeenkomstig de geldende tarieven welke staan vermeld op de website van Opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen. Voor het plaatsen van bedrijfsinformatie en/of bedrijfsuitingen is Opdrachtgever maandelijks een vergoeding verschuldigd, overeenkomstig de geldende tarieven welke staan vermeld op de website van Opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever een rente van 1,5% per maand verschuldigd. Tevens is Opdrachtgever alsdan gehouden tot vergoeding van zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het onbetaald gelaten bedrag met een minimum van € 40,00. Daarnaast wordt na het versturen van 2 herinneringen € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is Opdrachtnemer tevens gerechtigd de advertentie en/of bedrijfsinformatie en/of bedrijfsuitingen van Opdrachtgever te verwijderen.

Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid Opschorting, ontbinding
Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 – Overmacht
Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit onjuistheden en/of onvolledigheden in de advertentie en/of de producten en diensten die door Opdrachtgever worden aangeboden.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de schade beperkt tot het bedrag dat voor de uitgevoerde werkzaamheden en/of verrichte diensten in rekening is gebracht, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

Artikel 11 – Toepasselijk recht
De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Algemene voorwaarden Automotive Marketing Group BV, ho.o.d.n. JongGebruikt.nl.

Versie: 01.09.22

Pin It on Pinterest