Favorites

Disclaimer

© Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever of auteursrechthebbende worden overgenomen of vermenigvuldigd.

Alle informatie opgenomen binnen de website van JongGebruikt.nl (daaronder mede begrepen software, tekst, foto’s, handels- en merknamen en logo’s) valt onder het auteursrecht. JongGebruikt.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen door derden geplaatste informatie te verwijderen indien die in strijd is met de ‘spelregels’ voor het plaatsen van die informatie, de openbare orde en/of goede zeden.

Disclaimer

Hoewel de informatie op de website van JongGebruikt.nl zorgvuldig is samengesteld, kan niet worden ingestaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie kan te allen tijde door JongGebruikt.nl worden gewijzigd.

Ondanks de zorg die door JongGebruikt.nl aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden auto’s is besteed kan JongGebruikt.nl niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de gegevens. Een deel van de informatie wordt door derden ingevoerd en JongGebruikt.nl is ook niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze door derden geplaatste informatie.

Bezoekers en/of gebruikers van JongGebruikt.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op JongGebruikt.nl aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de auto aanbiedt. JongGebruikt.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan JongGebruikt.nl

De website van JongGebruikt.nl kan verwijzingen naar websites van derden bevatten en/of websites van derden kunnen verwijzingen hebben opgenomen naar deze site. In geen geval is JongGebruikt.nl aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op de website van JongGebruikt.nl en/of informatie van derden waarnaar via deze website verwezen wordt.

De op deze website verstrekte informatie en deze voorwaarden zijn gericht tot ingezetenen van Nederland, dan wel natuurlijke- en rechtspersonen die handelen in de uitoefening van hun bedrijf of beroep, voor zover het bedrijf zijn zetel in Nederland heeft dan wel het beroep in Nederland wordt uitgeoefend.

Op deze website en gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudend met deze gebruikersvoorwaarden en/of de informatie geboden op deze website, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij wetgeving of internationale verdragen dwingend anders voorschrijven.

Alle gebruikers van JongGebruikt.nl worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden en ons privacy reglement.

© Automotive Marketing Group B.V. h.o.d.n. JongGebruikt.nl, versie 01.09.2022.

Alle rechten voorbehouden

Pin It on Pinterest